Wierzymy w:

  1. Boże natchnienie Starego i Nowego Testamentu, co oznacza nieomylność Biblii w objawieniu woli Bożej dotyczącej zbawienia grzesznego człowieka. Biblia składająca się z 66 ksiąg jest jedynym autorytetem w chrześcijańskiej wierze.
  2. Jedynego Boga, Stwórcę wszechświata, doskonałego i odwiecznie istniejącego w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
  3. Jezusa Chrystusa – narodzonego z Ducha Świętego i Marii Panny, który umarł na krzyżu, aby wybawić ludzi z grzechu. Ojciec wzbudził go z martwych, aby zasiadł na tronie w niebie.
  4. Ducha Świętego, którego zadaniem jest uwielbienie Jezusa Chrystusa. W obecnym czasie przekonuje on człowieka o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Duch Święty odnawia grzesznika poprzez zamieszkanie w jego sercu przez wiarę oraz wyposaża w moc niezbędną do chrześcijańskiego życia.
  5. To, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boże, lecz upadł w grzech oraz to, że jest zgubiony na wieki, jednak przez odrodzenie w Duchu Świętym i poprzez Słowo Boże może uzyskać zbawienie wieczne.
  6. To, że krew Jezusa Chrystusa przelana na krzyżu i jego zmartwychwstanie są jedynym fundamentem usprawiedliwienia i zbawienia wszystkich, którzy uwierzą. Tylko ci, którzy wiarą przyjęli Jezusa, są zrodzeni na nowo przez Ducha Świętego, aby stać się dziećmi Bożymi.
  7. To, że chrzest i Wieczerza Pańska są jedynymi ustanowieniami w kościele. Praktykowanie ich nie daje jednak gwarancji zbawienia, które jest z wiary.
  8. To, że jedyną głową Kościoła jest Jezus Chrystus, a każdy lokalny zbór jest poddany jego zwierzchnictwu.
  9. W powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa po swój kościół i cielesne zmartwychwstanie umarłych: wierzących do życia wiecznego, niewierzących na wieczne oddzielenie od Boga